Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij Postcast. Postcast is een initiatief van Causatives en Causatives is een handelsnaam van Happykamping b.v., gevestigd op Gasgracht 3m, 7941 KG te Meppel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01137724.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Postcast aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Postcast en jou. Postcast behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van Postcast stem je in met de algemene voorwaarden.

Dienst

Postcasts zijn boekjes met korte onverwachte verhalen. Een podcast, maar dan per post. Tussentijdverrijkers die je even weghalen van je scherm en je naar een andere wereld brengen. Voor een verandering van inzicht of perspectief om zo bij te dragen aan misschien wel een nog grotere verandering.

Postcast biedt verandering van inzicht of perspectief om bij te dragen aan misschien wel een nog grotere verandering (onder andere gevat in gedrukte boekjes) via de website (www.postcast.nl).

Prijs en betaling

Via de website heb je de keuze om voor een bundel van 4, 8, 12 of 16 Postcast te betalen. Betaling kan alleen via de aangeboden online betaalservices. Per mail ontvang je automatisch een bevestiging (let op je spam box). Je betaling wordt in een keer voor de door jouw gekozen bundel afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief.

Je ontvangt Postcasts boekjes tot het tegoed van je gekozen bundel op is. Postcast heeft het recht om de prijs van de bundels te wijzigen, maar de prijsstijging heeft geen effect op al geplaatste bestellingen.

Als betaling om welke reden dan ook mislukt of uitblijft heeft Postcast het recht de bestelling op te schorten of te ontbinden.

Duur en beëindiging

Bundels worden niet automatisch verlengd en we laten je even weten als je de laatste editie van je bundel hebt ontvangen. Dan kan je een bundel nieuwe edities bestellen via de gebruikelijke procedure. Geen verrassingen.

Aansprakelijkheid

Postcast is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Postcast mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Postcast. Je erkent dat Postcast een auteursmedium is dat (derhalve) subjectieve informatie bevat. Hoewel Postcast zich inspant om juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat informatie juist is. Postcast is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

Privacy

Postcast vindt privacy belangrijk. Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Postcast verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het Lidmaatschap mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Postcast zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als Postcast daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. Meer weten? Lees dan ons privacy beleid.

Intellectuele Eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak (zoals o.a. teksten, foto’s, beeldmateriaal en andere creaties) van de Dienst rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Postcast niet toegestaan (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Wil je een artikel overnemen of aankopen? Neem dan contact op via postcast@causatives.com.

Klachtenregeling

We doen onze uiterste best onze Leden tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk naar postcast@causatives.com. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.